[PANN] Jungkook and Jin sàm sỡ nhau?



Cư dân mạng phê bình BTS Jungkook và Jin vì hành vi sàm sỡ lẫn nhau




Bàn tay hư hỏng của Jungkook ㅋㅋㅋㅋ

Thả dê..
So Jimin is smacking JungKook's hand off his butt while he's touching Suga's butt




và bị dê..
JIN'S JUST STANDING THERE LIKE JIKOOK IS THE MOST NORMAL THING IN THE WORLd:

bts| V what are you touching there?? Kookie looks so happy XD






Source: allkpop
Vtrans & share: JKVN