[PANN] Jungkook and Jin sàm sỡ nhau?Cư dân mạng phê bình BTS Jungkook và Jin vì hành vi sàm sỡ lẫn nhau
Bàn tay hư hỏng của Jungkook ㅋㅋㅋㅋ

Thả dê..
So Jimin is smacking JungKook's hand off his butt while he's touching Suga's butt
và bị dê..
JIN'S JUST STANDING THERE LIKE JIKOOK IS THE MOST NORMAL THING IN THE WORLd:

bts| V what are you touching there?? Kookie looks so happy XD


Source: allkpop
Vtrans & share: JKVN

Related Articles

Rather be DEAD than COOL

banner image